Opłaty
Notarialne

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku, w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT. Są to przede wszystkim:

§ podatek VAT (od taksy notarialnej);
§ podatek od czynności cywilnoprawnych;
§ podatek od spadków i darowizn;
§ opłata sądowa.

Pobrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną (taksy notarialnej, podatków VAT, PCC i SiD, opłaty sądowej, itp.) prosimy o kontakt osobisty z kancelarią notarialną, bądź - w przypadku czynności mniej zawiłych - telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.