Czynności
Notarialne
NOTARIUSZ DOKONUJE NASTĘPUJĄCYCH CZYNNOŚCI:

§ sporządza akty notarialne;
§ sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
§ sporządza poświadczenia;
§ doręcza oświadczenia;
§ spisuje protokoły;
§ przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty,
dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
§ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
§ składa wnioski o wpis w księdze w księdze wieczystej;
§ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.